Praha hledá profesionální porybné

panorama Prahy
Ilustrační foto: redakce

Výběrové řízení na profesionální rybářskou stráž vyhlásil další subjekt v rámci ČRS: Územní svaz města Prahy. Budoucí profesionální porybný má možnost se ucházet o funkci do 12. září.

Působit má na mimopstruhových a pstruhových pražského ÚS a také na rybnících s lovem na udici.

Jedná se o nejmenší ÚS v rámci ČRS, přesto bude do působnosti budoucí pražského profesionálního porybného spadat poměrně rozsáhlá oblast.

Územní svaz města Prahy totiž hospodaří nejen na poměrně velké ploše vod v rámci hlavního města.

Přívoz v Praze na Vltavě.Jakou baterii k elektromotoru
Pražská Vltava

Jeho revíry zahrnují také tok Vltavy pod Prahou a zejména nad ní, včetně přehrady Slapy, tvořící jeden z největších a nejvytíženějších revírů v republice.

Dále sem spadají přehrady Vrané, Štěchovice a poměrně významná část spodního toku Berounky a také část Sázavy.

Některé místní organizace ČRS zapojené do pražského svazu se nachází také v Polabí (Pražský ÚS také hospodaří na malé části Labe a několika okolních vodách) a poměrně hojně na jih od Prahy.

Štěchovická nádrž

Uchazeč musí mít již zkušenosti s výkonem funkce RS a vlastnit průkaz VMP

Požadavky uváděné ve výběrovém řízení na webu ČRS jsou vesměs podobné jako u jiných podobných řízení v posledních letech prováděných v jiných územních svazech ČRS nebo v MRS. Profesionální RS o menším či větším počtu osob totiž vznikly v posledních letech na více místech.

O zřízení profesionální RS se většinou stará územní svaz a působnost mají strážní na všech nebo na části revírů, kde tento ÚS hospodaří. Druhá varianta se týká zejména Středočeského ÚS, kde RS s rozšířenou působností na svých revírech některé MO neschválily.

Ve všech případech rybářské svazy vybírali z již zavedených členů RS, kteří činnost již vykonávali na dobrovolné bázi.

Pro činnost RS je totiž nutné vykonat relativně přísnou zkoušku znalostí, které musí uchazeč prokázat před příslušným úřadem, který jej jmenuje. Uchazeč o práci profesionální RS již tuto povinnost musí mít úspěšně splněnou.

Spolupráce pak v podobných případech probíhá často na základě smlouvy a živnostenského listu, kdy porybný za odpracovanou činnost fakturuje svazu. Právně se ale člen RS zodpovídá příslušnému úřadu, který jej jmenoval rybářskou stráží.

Pražský územní svaz po uchazečích požaduje například také průkaz vůdce malého plavidla, řidičský průkaz B a další požadavky, které jsou specifikovány ve výběrovém řízení, citujeme z oficiálního webu ČRS:

Předpokládaná kvalifikace uchazeče:


– Člen Českého rybářského svazu,


– člen rybářské stráže s působností na revírech a rybnících s lovem ryb na udici ÚSMP,


– držitel živnostenského oprávnění pro poskytování služeb v oblasti zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivosti,


– držitel řidičského oprávnění alespoň skupiny B,


– držitel oprávnění vůdce malého plavidla,


– prohlášení, že uchazeč je nebo není plátcem DPH


– pojištění právní ochrany (odpovědnosti),


– čistý trestní rejstřík,


– fyzická a mentální vybavenost k předmětné činnosti.


Předmět činnosti:


Poskytování služeb v rybářství:


– kontrolovat dodržování zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na blíže specifikovaných revírech ČRS, z. s., ÚSMP,


– kontrolovat bližší podmínky výkonu rybářského práva, platné na revírech ČRS, z. s., ÚSMP,


– provádět kontroly zarybňování na určených revírech ČRS, z. s., ÚSMP,


– kontrolovat značení revírů ČRS, z. s., ÚSMP,


– získané poznatky sumarizovat, provádět jejich analýzu a navrhovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků,


– podílet se na organizaci kontrolní činnosti členů rybářské stráže v obvodu své stanovené působnosti,


– provádět po předchozí dohodě činnosti spojené se správou a údržbou revírů a rybníků v užívání ČRS, z. s., ÚSMP.


Rozsah, četnost a řízení činnosti:


• Smlouva o poskytování služeb v rybářství bude uzavřena vždy na jeden kalendářní rok.


• Sjednanou činnost bude subjekt provádět v období od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku.


• Rozsah činnosti se stanovuje smlouvou vymezující rozdělení revírů a rybníků s lovem ryb na udici, provádění kontrol a min. počtu kontrol v součinnosti s místně příslušnou MO a ve dnech pracovního klidu a v nočních hodinách.


• Konkrétní požadavky na organizaci činnosti stanoví hospodář nebo vedoucí odboru rybářské stráže ÚSMP.


Odměna – náklady funkce profesionální RS:


• Za každou vykázanou a řádně doloženou hodinu činnosti (elektronické sledování).


• Činnost nedoloženou výstupy z příslušného přístroje nelze uhradit.


• Celková roční odměna podle počtu odpracovaných hodin dle vnitřní směrnice ČRS Územního svazu města Prahy.


• Sjednaná odměna bude vyplácena měsíčně, na základě faktury předložené vždy spolu s příslušnou měsíční zprávou a údaji o činnosti za příslušný měsíc, do 5. dne následujícího měsíce.


• Splatnost faktury do 15 dnů od doručení.


• Ve sjednané odměně je zahrnuta náhrada veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků podle této smlouvy, a to včetně dopravy.


Příspěvky na vybavení a zápůjčky:


Uživatel revíru pro zajištění řádného výkonu sjednané činnosti poskytuje RS v průběhu kalendářního roku příspěvek na zakoupení oblečení pro rybářskou stráž, boty do terénu, popřípadě další technické vybavení a pomůcky (např. svítilna, dalekohled, mobilní telefon).


Předpokládané zahájení činnosti:


• V návaznosti na parametry a výsledek výběrového řízení, člen zahájí kontrolní činnost k 1. 1. 2024.


Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat společně s životopisem a např. motivačním dopisem nebo jiným prokázáním splnění požadavků na výkon činnosti dle stanovené kvalifikace.

Kompletní znění a kontakty pro podání přihlášky naleznete na webu ÚSMP

2 Comments

  1. Na druhou stranu je dobře,že budou kontroly protože to co se u vody děje je na zvracení 🤮

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.