Konec přívlače na Nechranicích? Vznikla petice!

Štika 135
Ilustrační foto: redakce

Jak jsme již informovali zhruba před více než měsícem, ČRS plánuje od podzimu 2022 drastická omezení lovu dravců na přehradě Nechranice. (Více se dočtete v článku zde).

O co ve stručnosti půjde? Severočeský územní svaz od příštího roku zakáže lovit z plavidel v období polovina října – konec roku. Minimální nástraha na přívlač ze břehu i nástražní ryba bude muset měřit alespoň 15 centimetrů.. Plánované omezení bude výhledově platit minimálně tři další roky.

Místní komunita vláčkařů to samozřejmě nese s nelibostí. Jde o vrcholnou sezónu lovu dravých ryb. Nechranice prosluly slušnými úlovky a hojností candáta i ostatních druhů dravých ryb. Jsou navíc hlavním revírem všech rybářů z podhůří Krušných hor a Poohří, kteří těžko budou hledat podobný revír v blízkém okolí. Rozhodli se proto sepsat petici.

Petice proti omezení pravidel lovu dravých ryb na přehradě Nechranice


P E T I C E
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.,
SEVEROČESKÝ ÚZEMNÍ SVAZ
Střekovské nábřeží 975/51,
400 03 Ústí nad Labem – Střekov
k rukám předsedy výboru územního svazu
JUDr. Jaroslava Holého

petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Nesouhlas s úpravami pravidel lovu dravých ryb od roku 2022 na ÚN Nechranice


My, občané České republiky, zejména sportovní rybáři a jejich podporovatelé, jakožto řádní členové Českého rybářského svazu z.s., nesouhlasíme s návrhem Českého rybářského svazu z.s., Severočeského územního svazu s plánovanou úpravou pravidel lovu dravých ryb od roku 2022 na ÚN Nechranice

Důvody nesouhlasu:
Projevujeme tímto nesouhlas s chystanou změnou BPVR pro MP revíry Severočeského územního svazu (dále jen Svaz) na UN Nechranice 441043 (Ohře 9), kterou považujeme za nekoncepční, vedenou snahou Svazu o zjednodušení si své vlastní práce na úkor výkonu rybářského práva členů Svazu.
Dle avizované změny publikované na stránkách ČRS SÚS https://www.crsusti.cz/…/uprava-pravidel-lovu-dravych…
nesouhlasíme s řešením, se kterým přišel územní svaz a to zejména že :
Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 – ÚN Nechranice.
Toto omezení se dotkne nejen lovu populace candáta obecného, ale lovu všech ryb a výrazně omezí možnosti výkonu rybářského práva. Takovýmto rozhodnutím se jakožto řádní členové Svazu cítíme poškozeni a vnímáme tuto situaci jako citelný zásah do našich práv.
Souhlasíme se zavedením omezení pro ochranu populace candáta (max. na 2-3 roky) tím, že dojde k omezení velikosti živé i umělé nástrahy nad 15cm
Takovéto opatření je dostačující k tomu, aby se ochrana candáta zvýšila a nemusel být nařizován plošný zákaz lovu ryb z lodě.
Zákaz lovu ryb z plavidel je dle našeho názoru ze strany Svazu alibismus a volba nejjednoduššího řešení ochrany candáta, a to kvůli neschopnosti Svazu zajistit řádnou a účinnou kontrolu výkonu rybářského práva na ÚN Nechranice a neochotě Svazu kontrolovat řádné dodržování rybářského předpisů.
Petiční výbor je toho názoru, že základem ochrany jakéhokoliv druhu ryb musí být zajištění řádného výkonu rybářského práva, a to především prováděním řádných a častých kontrol, jako je tomu na jiných revírech (Orlík apod.). Plošné zákazy lovu poškozují ty rybáře, kteří výkon rybářského práva provádí podle pravidel, nepoctivý rybáři zůstanou z důvodu absence kontrol bez potrestání.
Svazem navržené řešení je trest pro slušné rybáře, který si z našeho pohledu nezaslouží a jsou trestáni za činy jiných a neschopnost Svazu tyto osoby potrestat.
Navrhujeme proto úpravu lovu o následující změny

1) Vytvoření profesionální rybářské stráže RS (a to již od roku 2022) Toto opatření považujeme za základní a jediné účinné pro skutečnou řádnou ochranu lovu ryb.

2) Zvýšení poplatku za loď na 1000,-/rok (popř. na 100,–Kč/měsíc) s tím, že výtěžek bude použit na částečné pokrytí výdajů profesionální RS

3) Pravidelné a důsledné kontroly ze strany profesionální RS, využívající především odpovídající přísnější postihy v případě zjištění porušování pravidel lovu ryb (např. vedoucí až k odebrání rybářského lístku apod.)

4) Zřízení el.ohradníku na přesmyku, aby nedocházelo k úniku candátů a jiných dravých ryb do pstruhové vody – v letošním r. 2021 při zvýšeném průtoku vody napadalo do řeky Ohře více candátů, než se ulovilo v loňském roce 2020 na ÚN Nechranice.

5) Úprava počtu ponechaných dravých ryb (Candát, štika, ..) na určitý maximální počet ks/rok/povolenku (například 20ks všech těchto ryb a jejich kombinací).

Po dosažení počtu těchto ryb možnost zakoupení další povolenky a tím i přispění pro financování dalšího zarybnění či profesionální RS.
Toto jsou dost účinná opatření k ochraně populace candáta, aniž by se musel plošně zakazovat lov ryb z lodě na celé ÚN Nechranice.
Tato petice je ze strany petičního výboru iniciovaná z důvodu, že Svaz nám nebyl ochoten předložit přehled kontrol provedených ze strany rybářské stráže na ÚN Nechranice v posledních letech, tedy máme jakožto rybáři důvodné podezření, že kontroly ze strany rybářské stráže se na tomto revíru neprovádějí vůbec nebo v nedostatečné míře. Namísto řádného a pravidelného provádění kontrol a tím výkonu ochrany řádného rybářského práva přichází Svaz s omezováním výkonu rybářského práva plošně pro ostatní, tedy zejména pro slušné rybáře. Takovýto postup považujeme za zásah do našich práv a vyzýváme Svaz k nápravě.
Souhlasíme s tím, aby populace těchto ryb byly chráněny, ale nesouhlasíme s daným řešením a proto žádáme, aby SÚS zrušil popř. odpovídajícím způsobem upravil plánovaný zákaz lovu z lodě od 15.12 2022 na ÚN Nechranice.

V Žatci dne 15.10.2021

ČRS argumentuje právě ochranou menších candátů, jejichž populace je pod podobným tlakem jako kdysi na Lipně.

Zároveň výbor územního svazu připouští, že efektivní kontrola je za současné organizace činnosti RS na tak velké přehradě nereálná.

Proto přistupuje k omezení lovu z lodě, který doplňuje zmíněná minimální velikost nástražní ryby i vláčecí nástrahy na 15 centimetrů.

Přívlač vadí ale na rybičku se může chytat jako o závod?

Fascinuje nás ovšem jedna věc. Vláčkaři tento zákaz pocítí velmi výrazně. Rybářů lovících na nástražní ryby se ale toto opatření příliš nedotkne. Zvětšit velikost nástrahy pro ně není problém a jejich komfort při lovu neutrpí. Přijde nám to poněkud diskriminační vůči šetrnější metodě, kterou je přívlač. Při ní část rybářů navíc uplaťnuje metodu chyť a pusť.

Samozřejmě chápeme problém cíleného „sportovního“ lovu malých candátů, kterým opakované pouštění vůbec nesvědčí. Na druhou stranu ovšem musíme poznamenat, že ani na 15 cm nástražní rybu není záběr menších candátů zcela vyloučen. Jejich pouštění ze zažraných montáží má k šetrnosti mnohdy daleko. V tomto směru je nutná osvěta, na níž podstatná část rybářů vcelku slyší.

V rámci ČRS navíc existuje velmi podobný precedens na Lipně, které je Nechranicím v lecčems podobné. Zde se restart candátí populace poměrně vydařil a obešlo se to bez výrazného omezení přívlače a lovu z lodě. Ba naopak se ukázalo, že dostačujícím opatřením je regulace lovu na nástražní ryby alespoň formou nastavení minimální velikosti. Zavedení profesionální RS pak odhalilo kolik neplechy se kolem velkých přehrad odehrává.

V tomto světle je poněkud trpké zjištění, že za hlavní příčinu úbytku candátů je v ČRS považována přívlač. Nesmyslné nastavení počtu přisvojených dravých ryb, na stejném množství jako u nesrovnatelně hojnějšího kapra, přitom nikoho neudivuje. RŘ takto umožňuje při lovu na nástražní rybu revíry plundrovat, a to s daleko větší efektivitou a menším úsilím než při vláčení. Nové omezení se těchto lovců dotkne minimálně.

Petici můžete v současné době podepsat pouze osobně v rybářských obchodech Radek Rachač v Chomutově, Žatci a Podbořanech.

4 Comments

  1. Petici bych velmi rád podepsal, tak jako nespočet dalších rybářů s nimiž jsme vedli diskusi na zmíněné téma. Avšak možnost podpisu pouze na uvedených kontaktech je značně omezující. V dnešní době přece nemůže být takový problém petici umožnit podepsat elektronicky. Zkuste to chlapi, páni navrhovatelé, takto vyvěsit a umožnit dalším členům signovat. Jsem přesvědčen, že teprve potom to bude mít tu správnou váhu a dostatečný počet podpisů k vytvoření tlaku na vedení. Děkuji za zvážení.

    • Bohužel nejsme organizátory petice, jenom o ní informujeme. Nicméně je škoda, že autoři nenabízí možnost elektronického podpisu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.