EU chce mít rekreační rybáře pod kontrolou, pro lov na moři bude povinná mobilní aplikace

mořský rybolov

Evropská unie v blízké budoucnosti plánuje více kontrolovat nejen komerční rybolov ale též rekreační rybáře chytající mořské ryby. Povinná bude registrace pomocí mobilní aplikace s jejíž pomocí budou rybáři muset také evidovat své úlovky.

Mořský rybolov je v různých zemích regulován rozdílně. V mnoha státech není pro sportovní lov nutné žádné povolení ani registrace.

Jinde je nutné zakoupení povolenky, což lze mnohdy učinit snadno online a bez nutnosti evidence úlovků.

O nových unijních plánech se v angličtině zmiňuje aktuální newsletter EFTTA, což je evropská asociace výrobců rybářského vybavení.

Ta se snaží na evropské úrovni lobovat za zájmy rekreačních rybářů a výrobců vybavení pro sportovní rybaření.

mořský rybolov

Evropská unie počítá se zavedením certifikované mobilní aplikace, kterou budou muset všichni rekreační rybáři na moři ve vodách členských států EU nebo na jejich mořském pobřeží povinně využívat.

Plánovaný začátek platnosti nařízení je začátek roku 2026 a unie již má pilotní projekt aplikace k dispozici.

V blízké době má dojít k vyhlášení tendru na finální projekt aplikace a systému pro sběr příslušných dat.

Příslušný dokument je k dispozici online na Úředním věstníku EU v českém jazyce na tomto odkazu. Rekreačního rybářství se týká článek 55, který uvádíme níže:

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2842

ze dne 22. listopadu 2023,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1139, (EU) 2017/2403 a (EU) 2019/473, pokud jde o kontrolu rybolovu

„Článek 55

Rekreační rybolov

1.   Členské státy zajistí, aby byl rekreační rybolov na jejich území a ve vodách Unie provozován způsobem, který je slučitelný s cíli a pravidly společné rybářské politiky.

Za tímto účelem pobřežní členské státy zavedou elektronický systém pro zaznamenávání a hlášení úlovků z rekreačního rybolovu.

Pobřežní členské státy mohou používat elektronický systém uvedený v druhém pododstavci vytvořený na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni Unie. Požádá-li o to jeden nebo více členských států do 10. května 2024, Komise takový systém vytvoří. Žádající členský stát systém zavede v podobě vytvořené Komisí.

2.   S výjimkou údajů o rekreačním rybolovu zaznamenaných a nahlášených podle odstavce 3, a aniž je dotčeno shromažďování údajů o rekreačním rybolovu podle nařízení (EU) 2017/1004, shromažďují pobřežní členské státy údaje o úlovcích fyzických osob provozujících rekreační rybolov druhů, populací nebo skupin populací, pro něž Unie stanoví rybolovná práva nebo se na ně vztahuje víceletý plán či povinnost vykládky. Tyto údaje se shromažďují prostřednictvím mechanismů pro shromažďování údajů vycházejících z metodiky, kterou si stanoví každý pobřežní členský stát a oznámí ji Komisi. Pobřežní členské státy tyto údaje nejméně jednou ročně za předchozí kalendářní rok zasílají Komisi.

3.   Pobřežní členské státy zajistí, aby fyzické osoby provozující rekreační rybolov byly registrovány a aby své úlovky zaznamenávaly a hlásily prostřednictvím elektronického systému uvedeného v odstavci 1 takto:

a)v případě druhů, populací nebo skupin populací, na které se vztahují opatření Unie pro zachování druhů platná specificky pro rekreační rybolov, jako jsou kvóty, omezení odlovu či omezení množství úlovků, na denním základě a
b)v případě druhů, populací nebo skupin populací, pro něž Unie stanoví rybolovná práva nebo na které se vztahuje víceletý plán či povinnost vykládky a u nichž vědecké doporučení Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (VTHVR), Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) nebo rovnocenného vědeckého orgánu uvádí, že rekreační rybolov má významný dopad na úmrtnost způsobenou rybolovem, počínaje 1. lednem 2030.

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout seznam druhů, populací nebo skupin populací, na které se vztahuje první pododstavec písm. b), a stanovit četnost zaznamenávání a hlášení těchto úlovků. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 119 odst. 2.

4.   Zaznamenávání a hlášení úlovků z rekreačního rybolovu prováděného fyzickými osobami může provádět právnická osoba jednající jejich jménem.

5.   Uvádění na trh nebo prodej úlovků z rekreačního rybolovu se zakazuje.

6.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout podrobná pravidla týkající se:

a)předkládání údajů o úlovcích shromážděných členskými státy podle odstavců 2 a 3 Komisi;
b)označování lovných zařízení používaných pro rekreační rybolov jednoduchým a přiměřeným způsobem, s výjimkou ručních lovných zařízení.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 119 odst. 2.

7.   Tento článek se použije na všechny činnosti rekreačního rybolovu, včetně rybolovné činnosti pořádané obchodními subjekty v odvětví cestovního ruchu a v oblasti sportovních soutěží.“

Zdroje: EFTTA, Úřední věstník EU

mořský rybolov

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.